Vedtægter

Foreningens navn

§ 1. Foreningens navn er Gladsaxe Taekwondo Klub Sam-heon. Klubben er hjemhørende i Gladsaxe Kommune.

Klubbens Adresse er:
Gymnastiksal 1
Skolesvinget 10
2860 Søborg

CVR nr. 30136683

Klubbens formål

§ 2. Stk. 1: Klubbens formål er at udbrede taekwondo kampsporten og i videst muligt omfang at fremme et aktivt, sundt og underholdende fritidsliv samt udvikle talenter som kan indgå i den danske elite på nationalt og internationalt turneringsniveau.
Stk. 2: Gladsaxe Taekwondo Klub bygger på medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab med respekt for individet.

Organisering

§ 3. Gladsaxe Taekwondo Klub er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

Medlemsforhold

 § 4. Stk. 1: Mindste alder for optagne medlemmer er 5 år med dispensationsmulighed ned til 4 år. Alle medlemmer bliver registreret i en database som opbevares hos kassereren. Databasen er til klubbens interne brug samt Dansk Taekwondo forbund, den opbygges med navn, køn, adresse og fødselsdato.
Stk. 2: Som medlem i klubben kan optages enhver uberygtet person, der tilslutter sig klubbens formål og vedtægter samt betaler kontingent.
Stk. 3: Personer der ikke har en ren straffeattest vedr. vold, legems-krænkelse eller grov gadeuorden kan ikke optages. Et afslag om optagelse på denne baggrund kan dog indankes skriftligt til bestyrelsen, der ved stemmeflertal afgør om optagelsen kan finde sted. Medlemmer der gør sig skyldig i ovenstående kan ekskluderes af bestyrelsen.
Stk. 4: Medlemskab af Gladsaxe Taekwondo Klub indebærer pligt for det enkelte medlem til at overholde foreningens vedtægter samt de af generalforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger.
Stk. 5: Et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter kan udelukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Pligten til at betale kontingent ophører ikke i udelukkelsesperioden.
Stk. 6: Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel direkte strider mod foreningens vedtægter. Ved eksklusion skal sagen fremsættes på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen.
Stk. 7: Ethvert medlem er pligtig til at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Stk. 8: Foruden det af generalforsamlingen fastsatte kontingent skal medlemmet betale for sin DTaF licens til Gladsaxe Taekwondo Klub, der videresender medlemsoplysninger m.v. til Dansk Taekwondo Forbund (DTaF).
Stk. 9: Medlemmer, der er i kontingentrestance med mere end 3 måneder kan slettes af klubbens medlemsfortegnelse. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen, samt det normale optagelsesgebyr. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.
Stk. 10: Medlemskab – og dermed stemmeret på den ordinære generalforsamling – er betinget af, at eventuelt forfaldent kontingent betales før den ordinære generalforsamling.
Stk. 11: Indmeldelse i klubben sker ved indmeldelses blanket som afleveres til klubben samt indbetaling af et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. Der kan bevilges 1 måneds gratis prøvemedlemskab af klubben.
Stk. 12: Bestyrelsen kan bevilge fri-kontingenter. Fri-kontigenter tildeles personer som har hyppigt frivilligt arbejde i klubben. Der indstilles til bestyrelsen ved fri-kontigent. Flertal i bestyrelsen skal godkende frikontingent. Et flertal i bestyrelsen kan til hver tid fratage fri-kontingent. Ved næstkommende generalforsamling offentliggøres fri-kontingenter.
Stk. 13: Personer med fri-kontingent er fritaget for betaling af DTaF-licens.
Stk. 14: Udmelding kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer. Udmeldelse sker med en måneds varsel til udløb af en måned. Indmeldelsesgebyr og eventuelt forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Det udmeldte eller eventuelt ekskluderede medlem har intet krav på klubbens midler.
Stk. 15: Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben udover kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Børnepolitik

§ 5. Klubben har en udførlig børnepolitik som til fulde skal sikre de yngste medlemmers tarv.

Ansvar

§ 6. Stk. 1: Al træning samt deltagelse i lejr, stævner m.v. sker på medlemmets eget ansvar.
Stk. 2: Klubben er ligeledes uden ansvar for skade på eller tyveri af medlemmers ejendele – uanset om skaden / tyveriet sker i klubbens lokaler eller i forbindelse med klubarrangementer andetsteds.

Klubbens ledelse

 § 7. Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af en ulønnet og kontingentfri bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Disse er:

 • 1 formand
 • 1 næstformand
 • 1 kasserer
 • 1 sekretær
 • 1 bestyrelsesmedlem
 • 2 bestyrelsessuppleanter
Stk. 2: Af regnskabs etiske hensyn er revisor og revisorsuppleant ikke medlem af bestyrelsen.
Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. I lige år vælges formanden, kassereren og det ordinære bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges næstformand og sekretær. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Der foretages direkte valg af bestyrelsen. Genvalg af personer til de enkelte poster kan finde sted. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige personer. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret – men uden stemmeret.
Stk. 4: Bestyrelsen fører referat med anførelse af dato, mødedeltagere og beslutningstemaer. Referatet godkendes ved bestyrelsens underskrift fra møde til møde, og offentliggøres løbende med højst 3 ugers forsinkelse på klubbens hjemmeside.
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af den samlede bestyrelse er tilstede, herunder formand eller næstformand. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6: Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller mindst 2 medlemmer anmoder herom – dog mindst 4 gange årligt.
Stk. 7: Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne, hvis disse ytrer ønske om dettte.
Stk. 8: Bestyrelsen varetager klubbens tarv indadtil og udadtil. Det påhviler bestyrelsen, at påse overholdelse/udførelse af klubbens love og generalforsamlingens beslutninger – herunder at skaffe klubbens medlemmer det bedst mulige sociale miljø, de bedst mulige instruktører samt relevante træningsfaciliteter.
Stk. 9: Bestyrelsen kan dele opgaver ud til andre medlemmer, og kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.
Stk. 10: Sekretæren fører forhandlingsprotokol (referat), samt varetager forefaldende kontorarbejde.

Træning

 § 8. Stk. 1: Bestyrelsen udnævner en cheftræner til at forestå træning af klubbens medlemmer og instruktører.
Stk. 2: Bestyrelsen og cheftræneren definerer i fællesskab cheftrænerens opgaver – samt beføjelser i henhold til disse opgaver. Bestyrelsen udfærdiger i samarbejde med cheftræneren en trænerkontrakt, der klart definerer opgaver, ansvar, forpligtelser, samt mål for trænerne. Cheftræneren referer direkte til bestyrelsen og indkaldes til bestyrelsesmøder på linie med den øvrige bestyrelse. Cheftræneren deltager i bestyrelsens drøftelser med taleret, men uden stemmeret med mindre cheftræneren allerede er valgt som medlem af bestyrelsen. I cheftrænerens fravær afløses denne af cheftrænerassistenten eller formanden.
Stk. 3: Klubbens instruktører refererer træningsmæssigt til cheftræneren og skal følge dennes anvisninger. Klubbens instruktører refererer i øvrigt til bestyrelsen.
Stk. 4: Formanden, eller i hans fravær instruktøren, kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem fra træningssalen. Udelukkelse kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen, der tager endelig stilling ved stemmeflertal.
Stk. 5: Klubbens trænerer og instruktører overvåger, at de til enhver tid gældende ordensregler for træningslokalet overholdes.

Generalforsamling

 § 9. Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2: Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i februar måned med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftlig til hvert medlem, med angivelse af dagsorden og / eller ved opslag i træningssalen og annoncering på klubbens hjemmeside.
Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen ved stemmeflertal, eller når mindst 1/3 del af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen til behandling af et nærmere angivet emne. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen inden fire uger indkalde generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage i forvejen. Bestyrelsen skal senest fire dage før generalforsamlingen offentliggøre forslaget via opslag på klubbens informationstavle/ hjemmside.
Stk. 5: Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal klubbens reviderede årsregnskab samt bestyrelsens budgetforslag medsendes til hvert enkelt medlem og ophænges i træningssalen eller annonceres på klubbens hjemmeside.
Stk. 6: Adgang til, og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af klubben, der har været medlem i mindst tre måneder, ikke er i restance med kontingentindbetaling, og som er over 15 år. For børn, under 15 år, der er medlem af klubben overgår stemmeret svarende til antal børn optaget i klubben til den forælder/værge, der på dennes (disses) vegne måtte deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsen kan endvidere i særligt tilfælde invitere ikke-medlemmer til at deltage i generalforsamlingen uden taleret (med mindre andet aftales) og stemmeret.
Stk. 7: Ethvert medlem over 15 år er valgbart som menigt medlem, idet det dog skal gælde, at et flertal af bestyrelsen altid skal bestå af myndige personer i henhold til dansk lovgivning.
Stk. 8: Bestyrelsen kan foretage medlems- og restancekontrol inden generalforsamlingens start, for derved at sikre, at de tilstedeværende opfylder betingelserne for at deltage ved behandling af dagsordensstemmerne.
Stk. 9: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når flere end 15 medlemmer er til stede, inklusive bestyrelsen.
Stk. 10: Med mindre andet er angivet i en eventuel forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen træffes der beslutninger ved simpelt stemmeflertal (dog bortset fra beslutning om vedtægtsændringer og opløsning, jf. § 12).
Stk. 11: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som minimum følgende:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Udvalgenes beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens handlingsplan for den kommende periode
 7. Forelæggelse af budget.
 8. Valg af bestyrelse, jf. § 7
 9. Valg af suppleanter (vælges hvert år)
 10. Valg af revisorer (bilagskontrolanter) (vælges hvert år)
 11. Eventuelt
Stk. 12: Dirigenten forestår afstemningstemaet og afstemningsmåden. Såfremt der begæres skriftlig afstemning, skal dette ønske efterkommes.

Regnskab, formue, revision

 § 10. Stk. 1: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2: Kassereren indkasserer klubbens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte udgifter.
Stk. 3: Kassereren fører kassebog over samtlige økonomiske bevægelser i en sådan form, at klubbens aktuelle økonomiske situation, til enhver tid kan aflæses.
Stk. 4: Kassereren udarbejder klubbens årsregnskab samt udarbejder budgetforslag for det kommende år.
Stk. 5: Klubbens likviditet skal, bortset fra et nødvendigt rådighedsbeløb på ikke mere en kr. 1.000,- være placeret i et anerkendt pengeinstitut. Udtræk på klubbens bankkonto kan kun foretages mod kassererens underskrift.
Stk. 6: Årsregnskabet skal revisionspåtegnes af de af generalforsamlingen to valgte bilagskontrollanter (revisorer) eller et revisionsfirma.
Stk. 7: Bilagskontrollanterne (revisorerne) kan når som helst forlange indblik i klubbens regnskabsbilag og beholdninger samt forlange nærmere oplysninger af kassereren og bestyrelsen. Bilagskontrollanterne (revisorerne) skal straks påtale eventuelle uregelmæssigheder overfor bestyrelsen.
Stk. 8: Anvendelse af klubbens formue kan alene ske med henblik på udmøntning af bestemmelser knyttet til klubbens formål, jf. § 2.

Tegning og hæftelse

 § 11. Stk. 1: Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formand og to bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2: Klubben kan kun købe eller sælge fast ejendom eller optage lån og andre gældsforpligtelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.
Stk. 3: For klubbens forpligtelser hæfter alene denne – medlemmerne kan aldrig gøres ansvarlige eller pålægges personlig hæftelse for de af klubben påhvilede forpligtelser.
Stk. 4: Ved betalinger kan kassereren betale de af bestyrelsen godkendte regninger alene – enten elektronisk, ved check eller kontant. Dog kan der betales regninger på optil 5000,00 kr. ved en efterfølgende orientering af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer og opløsning af klubben

 § 12. Stk. 1: Til ændring af nærværende vedtægt kræves herefter vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de på mødet afgivne stemmer.
Stk. 2: Forslag til ændring i vedtægter skal offentliggøres til medlemmerne mindst 7 dage før afholdelse af generalforsamling.
Stk. 3: Til opløsning af klubben kræves generalforsamlingens vedtagelse med samme majoritet som ved vedtægtsændring. Dog skal krav om opløsning ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages interval.
Stk. 4: Ved opløsning skal eventuel formue overgå til taekwondoens fremme. Eventuelle midler kan ikke tilføres nogle enkeltpersoner.
Stk. 5: Disse vedtægter træder i kraft i forbindelse med vedtagelsen på generalforsamling.

Søborg d.20.02.2024 Godkendt under generalforsamling