Ordinær generalforsamling Gladsaxe Taekwondo Klub 2018

Ordinær generalforsamling Gladsaxe Taekwondo Klub, tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19:00

Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i Gladsaxe Taekwondo Klub, Sam Heon, tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19:00 i klubben (sal 1), se dagsorden nedenfor.

Alle træninger er aflyste denne dag.

Adgang til – og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af klubben, som har været medlem i mindst 3 måneder, ikke er i restance med kontingentindbetaling, og som er over 15 år. For børn under 15 år, der er medlemmer af klubben, overgår stemmeret svarende til antal børn til den forælder/værge, der på denne/disses vegne måtte deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer ALLE medlemmer med adgang til og stemmeret på generalforsamlingen, jf. ovenfor, til i videst muligt omfang at prioritere at komme – dit fremmøde og din deltagelse er vigtig!

Skulle du mod forventning være forhindret i at møde personligt op, kan du give et andet fremmødt medlem skriftlig fuldmagt til at repræsentere dig. Et fremmødt medlem kan max repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Fuldmagten skal forevises inden generalforsamlingens start.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage i forvejen og skal sendes til best@samheon.dk. Bestyrelsen vil senest 4 dage før generalforsamlingen eftersende forslaget til klubbens medlemmer.

Dagsorden, generalforsamling, GTK 27.02.17

Dagsordenspunkt Referat

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og handleplan for 2018

3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af hhv. revideret årsregnskab for 2017 og budget for 2018

5. Behandling af indkomne forslag   6. Valg af bestyrelse, jf.§ 7 i klubbens vedtægter. Følgende poster er på valg:

a. Formand – Tomasz ønsker genvalg

b. Bestyrelsesmedlem – Armin ønsker ikke genvalg

c. Kasserer – Ina stiller op

d. 2 suppleanter – Lukas og Henrik ønsker genvalg

e. Valg af revisor

f. Valg af revisorsuppleant

7. Evt. –